Fir principal textil-multifilament

Fir principal textil-multifilament